Stěhování obchodní akademie

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 23. 09. 2016


Zahájení letošního školního roku bylo na Gymnáziu a Obchodní akademii Bučovice spojeno s očekáváním, že se podaří dovršit zásadní etapu tzv. optimalizace schválené krajským zastupitelstvem v roce 2012 – přesun žáků OA do areálu v Součkově ulici.
Budova gymnázia postavená v letech 1902 – 1903 má za sebou dva roky plné stavebního ruchu. V loňském roce se podařilo za výrazné pomoci evropských peněz provést její zateplení. Především byla vyměněna všechna okna, byla provedena izolace stropů a velmi přísná kritéria se podařilo splnit i složitou izolací pláště budovy. První topná sezóna ukázala, že očekávaná 40% úspora energie je reálná.
Pro letošní rok získala škola z krajského rozpočtu prostředky na zřízení učeben v půdním prostoru a na rozšíření šaten. Kromě toho se provedením dílčích úprav podařilo vybudovat jazykové učebny i z bytu, který původně sloužil ředitelům školy. Optimistické plány narušil hned v počátku průběh výběrového řízení na zhotovitele stavby. Jedna z firem, která byla vyřazena pro nesplnění podmínek, podávala opakovaně námitky k Úřadu pro hospodářskou soutěž. Přestože byla nakonec neúspěšná, důsledkem byl odklad zahájení stavebních prací o několik měsíců.Stavba se v počáteční fázi potýkala s nepřízní počasí. Po odkrytí původní střechy byly zásadním problémem přívalové deště a především s tím spojené vichřice. Rozsah stavebních prací se příliš nelišil od předchozího roku. Výhodou bylo, že veškeré dění méně zasahovalo do života školy. Stavbaři se podstatně méně potkávali se žáky přímo v budově školy, ubylo zejména prachu. Nepřítelem tak zůstal pouze hluk, před kterým jsme v rámci možností prchali na opačný konec budovy. Naplánovaný harmonogram prací se přesto podařilo postupně zkrátit, takže se během měsíce srpna stavba dokončila.
Stěhování se i kvůli čekání na kolaudační řízení o několik dnů posunulo. Dnem D se nakonec stalo úterý 20. září, kdy žáci OA poprvé zamířili do nových učeben v Součkově ulici. Příští měsíce ukážou, jak si na tuto výraznou změnu všichni zvyknou. Organizace společného života si vynutí řadu změn, které naruší stereotypy zaběhnuté v obou původních školách. Podstatné je, že se podařilo splnit základní předpoklad normálního fungování školy – jsou připraveny potřebné materiální podmínky.
Velmi důležité bude dokončení poslední etapy. V těchto měsících je zpracovávána projektová dokumentace na využití původní budovy internátu. Ta se stane základem pro vybudování nového stravovacího zařízení a zřízení několika odborných učeben, které budou sloužit především žákům OA. Teprve realizace těchto naplánovaných prací uzavře několikaleté úsilí a umožní úplné opuštění budovy na Komenského náměstí.

Mgr. Jiří Vlček
ředitel školy