!!! Aktualizace - přijímací řízení 2008

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 19. 03. 2008

    Dle aktuálního počtu přihlášek k přijímacímu řízení 2008 byly upřesněny podmínky hodnocení zkoušek pro čtyřleté i osmileté studium. Do přijímacího řízení jsou zařazeni všichni žáci, kteří doručili v řádném termínu přihlášku ke studiu. Přijímací zkoušky se konají v pondělí 21. dubna 2008.
K podrobným informacím se dostanete rozbalením článku.

Přijímací řízení 2008

 

Hodnocení přijímacích zkoušek – čtyřleté studium

 

 

Do přijímacího řízení budou zařazeni všichni žáci, kteří doručili v řádném termínu přihlášku ke studiu a dostaví se dne 21. 4. 2008 k vykonání přijímací zkoušky, popř. do 3 dnů po uvedeném termínu řádně písemně omluví řediteli školy svoji neúčast.

 

Písemnou přijímací zkoušku budou konat všichni uchazeči o studium.

 

  1. Prospěch na ZŠ

 Hodnocen je prospěch ve 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy ZŠ. Při prospěchu 

 1,00 získá žák 20 bodů za jedno hodnocení, za každé zhoršení známky o jeden stupeň

 budou odečteny 2 body.

 

2.      Výstupní hodnocení

 Na základě výstupního hodnocení zpracovaného základní školou obdrží žák  

 maximálně 20 bodů.

 

  1. Bonifikace
    Žáci, kteří v 1. a 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy dosáhli studijního prospěchu 1,00, obdrží bonifikaci ve výši 10 bodů.

Za 1. – 3. místo v okresních kolech olympiád budou přiděleny 1 – 3 body. Za 1. – 3. místo v krajském kole 5 bodů, za 1. místo v ostatních soutěžích max. 3 body. Celková hodnota bonifikace za umístění v soutěžích je omezena 10 body. Výsledky v těchto soutěžích se posuzují za 8. a 9. ročník a je nutno doložit kopii diplomu nebo výsledkové listiny potvrzenou ředitelstvím ZŠ nebo předložit originál nejpozději v den konání přijímací zkoušky.

 

  1. Písemné přijímací zkoušky

Písemná přijímací zkouška se skládá ze tří testů z těchto oblastí: obecné studijní předpoklady, matematika, český jazyk. Hodnotí se úspěšnost jednotlivých odpovědí. Za každou část může žák získat maximálně 60 bodů.

 

Žáci budou přijati ke studiu na základě počtu získaných bodů. V případě stejného bodového zisku má přednost žák, který dosáhl lepšího výsledku u písemné zkoušky. V 1. termínu bude přijato nejvýše 30 studentů.

 

 

V Bučovicích 19. 3. 2008                                                       Mgr. Jiří Vlček

                                                                                      ředitel školy

 

 

  

Hodnocení přijímacích zkoušek – osmileté studium

 

 

 

  1. Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky absolvují všichni žáci, kteří mají zájem o studium na naší škole.

 

  1. Prospěch na ZŠ

Hodnocen je prospěch ve 2. pololetí 4. třídy a v 1. pololetí 5. třídy ZŠ. Při prospěchu 1,00 získá žák 20 bodů za jedno hodnocení, za každé zhoršení známky o jeden stupeň budou odečteny 2 body.

 

3.      Výstupní hodnocení

Na základě výstupního hodnocení zpracovaného základní školou obdrží žák maximálně 20 bodů.

 

  1. Písemné přijímací zkoušky

Písemná přijímací zkouška se skládá ze tří testů z těchto oblastí: obecné studijní předpoklady, matematika, český jazyk. Hodnotí se úspěšnost jednotlivých odpovědí. Za každou část může žák získat maximálně 60 bodů.

 

  1. Přijetí ke studiu

Na základě výsledků přijímacích zkoušek bude sestaveno pořadí podle počtu získaných bodů. V případě stejného bodového zisku má přednost žák, který dosáhl lepšího výsledku u písemné zkoušky. Celkem bude přijato 30 žáků.

 

 

 

 

 

V Bučovicích 19. 3. 2008                                                 Mgr. Jiří Vlček

  ředitel školy