Informace o přijímacím řízení 2008

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 16. 02. 2007

 
Podrobné informace k přijímacímu řízení

Přijímací zkoušky v roce 2008 budou na naší škole realizovány za pomoci testů připravených společností Scio. Pro čtyřleté i osmileté studium bude připravena trojice testů z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Ve všech případech jde o úlohy s výběrem jediné správné odpovědi z několika možností.

K přípravě na přijímací zkoušky lze využít materiály společnosti Scio, které jsou k zakoupení v kanceláři naší školy. Podrobnější informace o podobě, obsahu a náročnosti testů se můžete dozvědět přímo na internetových stránkách společnosti Scio (www.scio.cz/pz/).

 

 

Osmileté gymnázium


Bude otevřena jedna třída pro 30 studentů. Přijímací zkoušky se budou konat 21. dubna 2008 z testů připravených společností Scio (český jazyk, matematika, obecné studijní předpoklady). Žáci, kteří ve školním roce 2007-2008 navštěvují 5. ročník základní školy, mohou podat přihlášky ke studiu do 15. 3. 2008 ředitelství Gymnázia Bučovice, a to prostřednictvím své základní školy.

 

Od 1. září 2007 vstoupil v platnost školní vzdělávací program pro nižší stupeň víceletých gymnázií osmiletého studia vytvořený dle RVP ZV (Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání). Učební plán gymnázia s osmiletým studijním cyklem navazuje na 5. ročník základní školy. Tento učební plán je závazný pro denní studium osmiletého cyklu studijního oboru 79-41-K/81 - úplné znění ŠVP Gymnázia Bučovice.

 

 

Čtyřleté gymnázium


Do prvního ročníku bude v I. kole přijato nejvýše 30 absolventů základních škol. Přijímací zkoušky se uskuteční 21. dubna 2008 z testů připravených společností Scio (český jazyk, matematika, obecné studijní předpoklady).  Uchazeči o studium mohou podat přihlášky ředitelství Gymnázia Bučovice, a to prostřednictvím základní školy, kterou navštěvují, v termínu do 15. března 2008.

Přijetí bez přijímací zkoušky - žáci, kteří byli při posledních třech hodnoceních (8. třída + 1. pol. 9.třídy) klasifikováni s prospěchem 1,00, obdrží stejně jako ostatní uchazeči pozvánku k přijímacímu řízení, nebudou však muset konat písemnou přijímací zkoušku. Podmínkou je, že ze všech uchazečů bude toto kritérium splňovat nejvýše 15 studentů. V opačném případě budou těmto studentům přiděleny bonifikační body, písemné přijímací zkoušky však budou muset konat. Skutečný stav bude upřesněn po ukončení příjmu přihlášek po 15.3.2008. 

Studium začíná všeobecným zaměřením, ve vyšších ročnících se pak postupně zvyšuje možnost volby předmětů podle zájmu o přípravu na budoucí povolání. Žáci studují dva cizí jazyky v rozsahu 3 až 5 hodin týdně (angličtinu, francouzštinu, němčinu nebo ruštinu), ve vyšších ročnících i latinu jako volitelný předmět.

 

Všichni studenti získají během studia znalosti potřebné k efektivnímu užívání osobních počítačů. Studenti s vyhraněným zájmem o práci s počítači mají možnost dalšího studia v rámci nepovinného předmětu - dle zájmu je nabízena tvorba www, databáze, programování (C/C++, PHP,…), zpracování videa apod.

Během studia mohou zájemci navštěvovat výuku psaní na počítači, deskriptivní geometrii, latinu, sportovní hry a další předměty z nabídky nepovinných předmětů.