Biologie

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Z pedagogické dílny, Vydáno dne: 16. 03. 2006

Život na naší planetě je ojedinělý jev, zatím nebylo zjištěno že by ve Vesmíru existovala podobná úroveň živých systémů jako na naší Zemi. Život jako ojedinělý fenomén má řadu specifických znaků: neustále se vyvíjí, je vázaný na systémy, které jsou prostorově a časově omezené, hlavní složkou jsou bílkoviny a kódovací systém DNA a RNA se značnou složitostí a mnohotvárností. V neposlední řadě jsou složité, mnohočetné a křehké vzájemné vztahy mezi jednotlivými formami živých bytostí a vztahy mezi nimi a vnějším prostředím. Biologie – obor, který se zabývá poznáváním všeho živého je ve svém obsahu a metodice zvláštní, obsáhlý, svou náplní pestrý a zajímavý. Učební předmět biologie má tradičně svoje místo ve vzdělávacím systému našeho školství.

Způsob výuky, metodika, procházely vývojovými etapami. V předchozích mnoha desetiletích do značné míry převládaly způsoby víceméně zaměřené popisně za použití obrazových pomůcek, případně přírodnin různě zakonzervovaných či čerstvých.V prvních padesáti letech existence bučovického gymnázia se tehdejší přírodopisné sbírky, většinou vycpaní ptáci a savci, nástěnné obrazy, různé konzervované preparáty živočichů nebo rostlin, postupně pořizovaly, často z darů. Zajímavým dárcem byl také známý český cestovatel dr. Emil Holub. Ten v roce 1899 přednášel bučovické veřejnosti o své poslední výzkumné cestě po jižní Africe. Zde byl informován o budoucí výstavbě české státní vyšší reálky. Rozhodl se věnovat některé přírodniny dovezené z cest po Africe ještě před zřízením školy. Na podzim roku 1903 byla sbírka umístěna v nové budově. Do stavu sbírek také zasáhly reformy školství v padesátých a šedesátých letech minulého století. Reformy byly spojené s trojím stěhováním školy. Tak např. v roce 1965 při rozdělování jednotné jedenáctileté střední školy na základní školu a na školu opět gymnaziálního typu byla část sbírek převedena a umístěna na základní škole. Důvodem byly omezené prostorové možnosti, které byly škole přiděleny v budovách pod správou ředitelství základní školy. Takový stav trval, jak je známo, do roku 1992 do návratu do vlastního objektu. Nové způsoby pojetí výuky se postupně vyvíjely od šedesátých let minulého století. Bučovické gymnázium bylo umístěné ve stísněných prostorových podmínkách základní školy, přesto se podařilo zařídit speciální laboratoř biologie, kde se mohly rozvíjet moderní přístupy. Postupně se mohlo nové pracoviště vybavovat přístrojovou technikou (videomikroskopy, dataprojektory, tonometry, spirometry aj.), chemikáliemi, laboratorním sklem a nástroji pro práci s materiálem. Tak se přecházelo od metod klasické výuky k modernímu pojetí. Součástí výuky se staly samostatné praktické práce s biologickým materiálem, samostatné řešení modelových úkolů, chemické metody kvalitativní analýzy organických sloučenin, soustava řízených pokusů z fyziologie rostlin, živočichů a člověka. Nedílnou součástí biologického pracoviště se stala bohatá příruční knihovna odborné literatury.

V současné době je naše škola vybavena novou moderně zařízenou laboratoří a učebnou pro výuku biologie. Samozřejmou součástí je audiovizuální technika odpovídající dnešní etapě technické úrovně.

Během vývoje se také změnilo i pojetí vlastní výuky. Důležitým jevem je přechod od dřívějších popisných metod k modernímu pojetí, které zdůrazňuje fyziologické aspekty, jaké procesy probíhají v živých systémech, kterým zákonitostem podléhají, jaké jsou vzájemné souvislosti mezi jednotlivými systémy.

V obsahu výuky se objevují nejnovější poznatky z progresivních oborů jako jsou například genetika, ekologie a další. Přirozenou součástí výuky jsou exkurze do určitých ekosystémů, případně do zařízení jako jsou muzea a vědecké výstavy.

Široké znalosti z biologických oborů jsou součástí všeobecného vzdělání všech absolventů a jsou důležitým odrazovým můstkem pro studenty vysokoškolských oborů jako jsou všeobecné i veterinární lékařství, zemědělské obory, všeobecná biologie a další.

V nedaleké budoucnosti čeká potom zájemce o maturitu z biologie dvoustupňový způsob, ústní a písemná maturitní zkouška.

PaedDr. Miloslav Pacola