Hudební výchova

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Z pedagogické dílny, Vydáno dne: 16. 03. 2006

Hudební výchova je součástí výuky estetické výchovy a patří neodmyslitelně do systému předmětů gymnaziální výuky. V rámci osmiletého studia je zastoupena jednou hodinou týdně v prvních čtyřech ročnících. U čtyřletého studia a v paralelních třídách osmiletého studia se HV učí jako volitelný předmět v prvním a druhém ročníku, a to dotací dvou hodin týdně, kdy si studenti vybírají mezi hudebním a výtvarným oborem. Tím je splněna dotace hodin umožňující složení maturitní zkoušky. Této možnosti studenti využívají prakticky každoročně, většinou jde o zájemce o další studium tohoto oboru na vysoké škole.

Výuka hudební výchovy, dále jen HV, se samozřejmě opírá o platné osnovy, učebnice a dostupný materiál ať už určený zpěvu či dějinám hudby. Neopomenutelnou složku tvoří i poslech a drobné prvky pohybové aktivity, kterou snad nejlépe doplňuje dobrovolný kurz tanečních ve druhém a šestém ročníku studia. Těmto studentům je zároveň svěřena pocta zahajovat každoročně konaný ples gymnázia slavnostním předtančením.

Ve škole pracuje i pěvecký sbor, který se pravidelně schází k nazkoušení sborového repertoáru. K nejklíčovějším vystoupením patří vánoční koncerty, setkání s anglickými přáteli z Dartfordu a další příležitosti pěvecké prezentace .

Již devět let se pořádá tzv. koncert nejmladších, třídy I. a II., kdy na pódiu stojí opravdu celá třída a výkony jednotlivé a celku jsou přispěním k dobré předvánoční atmosféře. Nechybí recitace, dramatické výstupy, sólo a sborové provedení. Dříve se koncert spojoval i s vystoupením smyčcového kvartetu, který vedl ing. Jan Sáraz.

Do systému výuky se rovněž dostávají koncertní vystoupení umělců, hudebníků v aule našeho gymnázia, v rámci vyučování. Snahou těchto aktivit je především ukázka různosti hudebního světa a přiblížení různých hudebních žánrů populární hudby, ale zastoupena je i hudba vážná. Doplněním bývá exkurze Brna s hudební tematikou vedená přes Janáčkovo muzeum a Besední dům.

Důležitý hudební rozhled vytvářejí i různá divadelní představení – ať už muzikál, a to především v Městském divadle v Brně, dnes už na nově vzniklé Hudební scéně, nebo opereta v divadle Mahenově a pochopitelně opera.

V dřívějších letech se projevující umělecký sklon některých studentů vedl talenty k dalšímu studiu, dnes jsou již někteří po absolutoriu a míří na umělecká prkna. Pokoušejí se tak kráčet ve stopách svého slavného předchůdce, klavírního virtuóza, Rudolfa Firkušného.

Chtěla bych poukázat i na soutěžní aktivity studentů, především Zazpívej, slavíčku, a to v okrskových i okresních kolech. V roce 1999 zaznamenala v oboru SOČ celostátní úspěch studentka Iva Krajová. Se svou prací Tuřanský folklor se umístila na čtvrtém místě.

Snad můžeme zkonstatovat, že hudebně – umělecké aktivity na našem gymnáziu jsou pestré, hojně zastoupeny a mají dlouholetou tradici. Vždyť heslo – V hudbě život Čechů – by do jisté míry mohlo platit i v dnešní době.

Mgr. Bronislava Handrlová