Německý jazyk

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Z pedagogické dílny, Vydáno dne: 16. 03. 2006

Němčina je nejrozšířenější mateřský jazyk v Evropské unii – je rodnou řečí takřka 100 milionů Evropanů. Němčina je po angličtině nejdůležitějším cizím jazykem v Evropě – každá třetí osoba v EU mluví německy. Německo je největší členský stát EU. Je nejdůležitější obchodní partner České republiky, je významným sídlem mezinárodních podniků a atraktivním pracovištěm pro evropské zaměstnance.

Tyto a další důvody vedou k tomu, že si naši studenti osmiletého cyklu volí němčinu jako druhý povinný vyučovací jazyk. Studenti čtyřletého gymnázia, kteří měli na základní škole němčinu jako první cizí jazyk, navazují na získané základy, prohlubují své znalosti a na závěr studia skládají z němčiny maturitu. Maturanti jsou schopni na slušné úrovni komunikovat ústně i písemně, dovedou pracovat s cizojazyčným odborným i uměleckým textem, rozumí německy mluvenému projevu. Mají obsáhlé znalosti reálií německy mluvících zemí a orientují se i ve vývoji a současném stavu německé literatury.

Naši studenti se pravidelně účastní okresního a krajského kola konverzační soutěže a dosahují pěkných výsledků. Průzkumné testy na celostátní úrovni v posledních letech ukázaly, že naši absolventi mají velmi dobrou úroveň. Těchto dobrých výsledků bylo dosaženo díky zájmu vedení školy o výuku cizích jazyků. Disponujeme poměrně slušně vybavenou odbornou knihovnou, samozřejmostí jsou moderní audiovizuální pomůcky. Čtyři zkušení aprobovaní vyučující se snaží výuku řídit současnými potřebami praxe a kladou velký důraz na aktivní znalost a schopnost dorozumět se, pochopitelně na určité odpovídající úrovni.

Druhý světový jazyk se podle osnov gymnázia začíná vyučovat v kvartě. Němčinu si volí většina studentů. Jejich volba odpovídá historické tradici a pochopení významu němčiny v dnešní době. Uvědomují si, že Německo a německy mluvící země jsou našimi nejbližšími sousedy, měli jsme a máme stále mnoho společného.


PhDr. Marie Hrozová