Analýza školy

 

Dotazník pro studenty – vyhodnocení

 

·         Dotazníky vyplnilo 86 % studentů školy
 (některé otázky nezodpovězeny, příp. více možností)

·         Školní rok 2005 / 2006 (březen)

 

 

1.       Pro studium na gymnáziu jsem se rozhodl:

a.        sám o své vůli

b.        podle zkušeností kamarádů

c.        po vzájemné dohodě s rodiči

d.        z donucení rodičů

 

 

 

2.       Jako student gymnázia mohu souhlasit, že:

a.        škola splňuje moje očekávání

b.        jsem spíše spokojen

c.        škola zaostává za mým očekáváním

d.        tato volba nebyla správná

 

 

 

3.       Jak podle Vás škola připravuje pro další studium na vysoké škole?

a.        nadstandardně

b.        velmi dobře

c.        průměrně

d.        špatně

 

 

4.       Drží podle Vás škola krok s dobou?

a.        určitě ano

b.        spíše ano

c.        spíše ne

d.        zaostává

 

 

 

5.       Na škole pozitivně vnímám:

a.        školu jako celek

b.        třídního učitele (jiné jednotlivé pedagogy)

c.        pedagogy obecně

d.        spolužáky

 

 

 

6.       Nároky na domácí přípravu jsou:

a.        příliš zatěžující

b.        vysoké, ale zvládnutelné

c.        nesmyslně zatěžující

d.        minimální

 

 

 

7.       Kvalitu učitelského sboru hodnotíte jako:

a.        velmi dobrou

b.        průměrnou

c.        nevyrovnanou

d.        podprůměrnou

 

 

 

8.       Disponuje podle Vás naše škola výraznými učitelskými osobnostmi?

a.        ano

b.        spíše ano

c.        spíše ne

d.        ne

 

 

 

9.       V nabídce volitelných předmětů v posledních dvou letech studia postrádáte:

a.        předměty spíše technického zaměření

b.        předměty spíše společensko-vědního rázu

c.        předměty estetického charakteru

d.        nepostrádáme nic, nabídka nám vyhovuje

 

 

 

10.    Pro hodnocení školních výkonů upřednostňujete:

a.        tradiční klasifikační stupnici 1 – 5

b.        kombinaci tradiční klasifikační stupnice a slovního hodnocení

c.        pouze slovní hodnocení

d.        nemáme vyhraněný názor

 

 

 

11.    Jak hodnotíte vybavenost školy (laboratoře, školní sbírky, pomůcky)?

a.        nadstandardní

b.        vyhovující

c.        průměrnou

d.        podprůměrnou

 

 

 

12.    Jak hodnotíte vybavení školy výpočetní technikou?

a.        nadstandardní

b.        vyhovující

c.        průměrné

d.        podprůměrné

 

 

 

13.    Zázemí pro výuku tělesné výchovy a sportovní využití žáků hodnotíte jako:

a.        nadstandardní

b.        vyhovující

c.        průměrné

d.        podprůměrné

 

 

 

14.    Studium se mi jeví jako náročné a:

a.        žiji v atmosféře neustálého strachu a jsem stresován

b.        pociťuji občas obavy z výsledku, ale s jistou dávkou zodpovědnosti se to dá zvládnout

c.        jsem přesvědčen, že spoustu věcí nezužitkuji

d.        přesto se téměř nepřipravuji

 

 

 

15.    Za svůj výkon jsem většinou hodnocen:

a.        s úmyslem poškodit mě, křivdí se mi

b.        přiměřeně (připouštím subjektivní chybu)

c.        spravedlivě

d.        dostávám pěkné známky tzv. „zadarmo“

 

 

16.    Při klasifikaci dostávám prostor pro sebehodnocení:

a.        pravidelně

b.        spíše ano

c.        spíše ne

d.        vůbec

 

 

17.    Metody užívané pedagogy:

a.        mě stresují, cítím se šikanován, učení mě nebaví

b.        způsobují obavy z vyvolání, ale výuka je zajímavá a metody považuji za přiměřené a efektivní

c.        mně vyhovují a rád se jejich předmět učím

d.        těžko posuzuji

 

 

 

18.    Na případné nejasnosti v učivu se:

a.        bez obav zeptám vyučujícího

b.        obávám zeptat vyučujícího

c.        zeptám spolužáků

d.        raději nikoho neptám a doufám, že se nikdo nezeptá mě

 

 

 

19.    S případným problémem se obracím na výchovného poradce:

a.        ano

b.        ne – nedůvěřuji instituci výchovného poradce jako takové

c.        ne – nejsem si jist osobou výchovného poradce

d.        nevím

 

 

20.    Vztah třídního učitele k nám hodnotím jako:

a.        „má nás přečtené“, záleží mu na nás

b.        snaží se, ale moc nám nerozumí

c.        dělá jen co musí, zvlášť mu na nás nezáleží

d.        jsme mu lhostejní

 

 

 

21.    Mimoškolní aktivity považuji za:

a.        skvělé, účastním se jich

b.        atraktivní, ale pro mě nezajímavé (např. z finančních důvodů, dojíždění, …)

c.        nadbytečné

d.        nezajímám se o ně

 

 

 

22.    Jsem ochoten přispět vlastní iniciativou ke zlepšení prostředí školy:

a.        ano, mám nápady, co by bylo možno konkrétně dělat

b.        ano, budu se podílet na tom, co vymyslí jiní

c.        ne